Σιδηρουργείο ή Χαλκείο ή Σιδεράδικο

Σιδηρουργείο ή Χαλκείο ή Σιδεράδικο… το εργαστήρι του σιδηρουργού, του τεχνίτη δηλαδή που επεξεργάζεται ορισμένο μέταλλο με διαδοχικές πυρώσεις και σφυρηλατήσεις, προκειμένου να τα διαμορφώσει σε μεταλλικά προϊόντα όπως: πέταλο, εργαλείο, οικιακά σκεύη, λεπίδες μαχαιριών, σπαθιών κτλ.

Βασικό εξοπλισμό του σιδηρουργείου αποτελούν η ανοιχτή κάμινος με χειροκίνητο, ποδοκίνητο ή σήμερα πλέον μηχανοκίνητο σύστημα τροφοδοσίας αέρος (φυσερό) που επιτρέπει τη θέρμανση των μετάλλων σε πολύ υψηλή θερμοκρασία και ο άκμων (αμόνι) επί του οποίου εκτελείται η σφυρηλάτηση. Τα εργαλεία του σιδηρουργού περιλαμβάνουν διαφόρων μεγεθών λαβίδες, σφυριά, ζουμπάδες όπως και ιδιοσυσκευές και καλούπια για κάποιες τυποποιημένες διαμορφώσεις.

Το παραδοσιακό σιδηρουργείο που άλλοτε αναλάμβανε όλες τις σιδηρουργικές εργασίες (θερμική κατεργασία, συγκόλληση, κοπή, διαμόρφωση, κατασκευή) και εξασφάλιζε την προμήθεια των μεταλλικών σκευών και πάσης φύσεως εργαλείων, μετεξελίχθηκε σε εργαστήριο ειδικευμένων εργασιών ή και σε μεγάλες μεταλλουργικές μονάδες, όπου η μηχανή αντικατέστησε τη χειρωνακτική εργασία και ο ειδικευμένος εργάτης τον τεχνίτη σιδηρουργού.

Μόνο στην καλλιτεχνική σιδηρουργία διατηρούνται οι επιτήδειοι τεχνίτες του παρελθόντος, που εφαρμόζουν παραδοσιακές μεθόδους κατεργασίας για την κατασκευή περίτεχνων διακοσμητικών αντικειμένων.